Klachtenregelement

Ondanks het feit dat My Life Budget altijd rekening houdt met de belangen van onze cliënten, kan er om uiteenlopende redenen bij een cliënt een klacht ontstaan. Met deze klacht kunt u uiteraard altijd terecht bij de behandelend budgetbeheerder. U wordt verzocht onderstaande klachtenprocedure te volgen:

1. Een klacht dient te worden ingediend door cliënt zelf of door degene die gerechtigd is namens cliënt een klacht in te dienen.
Een klacht moet ondertekend zijn en tenminste bevatten:
– Naam en volledige adresgegevens van indiener (cliënt of eventueel gerechtigde namens cliënt);
– Dagtekening;
– Omschrijving van de klacht;
– Handtekening indiener;
– Bewijsstukken van de klacht.

2. De klacht kan schriftelijk of digitaal via het contactformulier op onze website worden ingediend en mag niet later worden ingediend dan 1 jaar na de ontstaansdatum
Tevens mag de klacht niet worden ingediend als deze al eerder is ingediend en behandeld.
De klacht dient betrekking te hebben op onvrede over de uitvoering van de, in de budgetbeheerovereenkomst genoemde, taken van de budgetbeheerder.

3. De klacht zal door de behandelend budgetbeheerder binnen 4 weken worden afgehandeld.

4. Indien de klacht gegrond wordt verklaard, zal mogelijk door middel van een gesprek met de klager, zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen 6 weken een oplossing worden gezocht.

5. Indien de klacht ongegrond wordt verklaard zal een nadere toelichting worden verstrekt.

6. Alle klachten en bezwaren worden onder strikte geheimhouding afgewikkeld.