Privacyverklaring

Privacyverklaring


Wij respecteren de privacy van onze cliënten en bezoekers aan onze website, en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt uitsluitend  in overeenstemming met de eisen die de Autoriteit persoonsgegevens stelt.

Met deze privacyverklaring geeft My Life Budget invulling aan de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

My Life Budget doet rechtstreeks zaken met haar cliënten. Dat wil zeggen dat het contact dat u – als cliënt of potentiële cliënt – met ons heeft, voornamelijk via de telefoon, post of via internet verloopt.

 • Bescherming van persoonsgegevens

Wij respecteren de persoonlijke levenssfeer van onze cliënten. Bij de uitvoering van haar activiteiten is de bescherming van persoonsgegevens voor ons dan ook zeer belangrijk. Persoonsgegevens worden daarom met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Wij verwerken de persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Waar in deze Privacyverklaring wordt gesproken over uw persoonsgegevens en privacy, zijn daaronder begrepen de persoonsgegevens en de privacy van degene die u vertegenwoordigt. Wanneer u My Life Budget verzoekt in overeenstemming met de bepalingen uit een beheersovereenkomst het financiële beheer te voeren, kunnen wij gegevens van u en van degene die u vertegenwoordigt verwerken. Het spreekt voor zich dat wij in het kader van deze verwerkingen uw privacy waarborgen en respecteren conform de AVG.

Dit betekent onder andere dat uw gegevens slechts gebruikt worden voor zover verenigbaar met de doeleinden als uiteengezet in deze Privacy Verklaring. Uw persoonsgegevens door ons beschermd worden en u bepaalde rechten kunt uitoefenen ten aanzien van uw persoonsgegevens. Wij zullen uw gegevens nooit doorverkopen of op andere wijze gegevens verstrekken aan derden, behalve indien wij hier wettelijk toe verplicht worden, of derden worden ingeschakeld in het kader van de uitvoering van de verplichtingen jegens u.

 • Gegevensverwerking

My Life Budget verzamelt en verwerkt informatie van u en degene die u uit hoofde van uw Budgetbeheerder of Budgetcoach vertegenwoordigt met als doel het verbeteren van haar dienstverlening en bedrijfsvoering; Wanneer u persoonsgegevens aan ons verstrekt, dan stemt u in met het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens in overeenkomst met dit Privacy Statement.

 • Inzage, correctie en verwijderen persoonsgegevens

Uiteraard hebt u de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen. Op verzoek van de betrokkene wordt een overzicht toegestuurd van de persoonlijke gegevens die in de archieven zijn opgeslagen (eenmalig). Indien u van deze mogelijkheid gebruik wenst te maken kunt u een schriftelijk verzoek daartoe indienen. Uw verzoek kunt u richten aan My Life Budget, Postbus 299, 1560 AG Krommenie.

 • Archieven
  De gegevens die aan My Life Budget worden aangeboden, worden door ons opgeslagen in de volgende systemen
 1. Onview (Bewindvoerdersoftware)
 2. E-mail archief (Digitaal)
 3. Documenten archief (Digitaal)

Deze archieven zijn alleen toegankelijk voor medewerkers van My Life Budget en alle beveiligd met complexe wachtwoorden, die uitsluitend bij ons bekend zijn en niet met derden worden gedeeld.

De digitaal opgeslagen persoonlijke gegevens worden maximaal 8 jaar na sluiting dossier bewaard, of zolang de ingekochte software ons dat toestaat en/of mogelijk maakt.

Het papieren dossier (inclusief de persoonsgegevens) wordt vanaf een maand maar binnen 6 maanden na sluiting dossier vernietigd, tenzij betrokkene voor die termijn een schriftelijk verzoek heeft ingediend om het dossier toegestuurd te krijgen. In dat geval wordt het papieren dossier aan betrokkene toegestuurd.

 • Google Analytics
  Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers de Website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op haar servers. Lees het privacy beleid van Googlevoor meer informatie, als ook het specifieke privacy beleid.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

 • Wijziging Privacyverklaring

My Life Budget behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy Verklaring. De meest actuele bijgewerkte versie van de Privacyverklaring vindt u op onze website (www.mylifebudget.nl).

 • Overige bepalingen

De betrokkene heeft het recht om bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te dienen betreffende verwerking van zijn persoonlijke gegevens.